กว้าง 2*ยาว 30 ม.
หนา 1.6 มม.

1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.

กว้าง 2 * ยาว 20 เมตร
หนา 2.0 มม.

หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.
หนา 2.0 มม.